Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND THỊ XÃ NĂM 2020
Ngày cập nhật 06/01/2020

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

I

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

 1.  

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2020

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khoá VI

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra

Công an thị xã TCKH

Đội QLTT số 3

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  KT-XH năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2021

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Thanh tra

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra

TCKH, Công an thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp lần thứ 10, HĐND thị xã khóa VI  

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM 2020

 1.  

Chương trình phát triển dịch vụ

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị

QLĐT

TC-KH, TNMT, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

GD&ĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

Quý I

Kế hoạch

III

CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHỈ THỊ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

Về quy hoạch, phát triển đô thị

 1.  

Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Báo cáo đánh giá 10 năm xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hương Thủy

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Báo cáo

3.

Quy hoạch khu dân cư Tân Tô, xã Thủy Tân

Trung tâm PTQĐ

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

UBND tỉnh

4.

Quy hoạch khu dân cư Lợi Nông, phường Thủy Dương

Trung tâm PTQĐ

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Quyết định

UBND tỉnh

 1.  

Quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thủy Dương

Trung tâm PTQĐ

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Quyết định

UBND tỉnh

 1.  

Quy hoạch chi tiết phân khu số 6 Khu Trung tâm thị xã Hương Thủy

Ban QLDA ĐTXD khu vực

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

UBND tỉnh

 

Lĩnh vực Kinh tế

 1.  

Tổ chức Tết trồng cây năm 2020

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Kinh tế

TC-KH

UBND các xã

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Kinh tế

Y tế, Trung tâm DVNN; UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP)

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Phát triển kinh tế vùng gò đồi phần chăn nuôi, thủy sản

Kinh tế

Các xã vùng gò đồi

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch bán hàng bình ổn thị trường; Tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng; Chương trình tháng bán hàng khuyến mãi; Tập huấn kiến thức ATTP

Kinh tế

TC-KH

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thị xã

Kinh tế

HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Báo cáo

 1.  

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020

Kinh tế

HTXNN

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Báo cáo

 1.  

Tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Festival Huế 2020)

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-II

Kế hoạch

 1.  

Phương án trồng sen năm 2020 tại Cánh đồng Thanh Lam

Kinh tế

UBND phường Thủy Phương

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-II

Kế hoạch

 1.  

Tập huấn nông dân kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn và tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn

Kinh tế

UBND các xã, phường

HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-II

Kế hoạch

 1.  

Phê duyệt phương án, chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thị xã

Kinh tế

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-III

Quyết định

 1.  

Công nhận Chợ văn minh thương mại

Kinh tế

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-III

Quyết định

 1.  

Phát triển mở rộng mô hình sản xuất lúa gạo có liên kết theo chuỗi giá trị ở một số HTXNN năm 2020

Kinh tế

HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-III

Kế hoạch

 1.  

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2020

Kinh tế

Trung tâm DVNN

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-IV

Kế hoạch

 1.  

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm, dại chó

Kinh tế

Trung tâm DVNN

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-IV

Kế hoạch

 1.  

Phòng chống, khống chế bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi

Kinh tế

Trung tâm DVNN

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-IV

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020

Kinh tế

TC-KH

HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-IV

Kế hoạch

Quyết định

 1.  

Phát triển kinh tế vùng gò đồi phần trồng trọt

Kinh tế

Các xã vùng gò đồi

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I-IV

Kế hoạch

 1.  

Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch sản xuất vụ Hè - Thu năm 2020

Kinh tế

Trung tâm DVNN, HTXNN, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức hội chợ thương mại cấp thị xã

Kinh tế

Các HTXNN

Doanh nghiệp

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Kinh tế

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch về kinh tế tập thể năm 2020

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) năm 2020

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý IV

Báo cáo

 

Tài chính- Ngân sách- Đầu tư

 1.  

Công khai số liệu dự toán năm 2020

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

 1.  

Triển khai quyết toán các HTX và quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán, UBND các xã, phường

TC-KH

Các đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2020

Trung tâm PTQĐ

TNMT, TCKH, QLĐT, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác BTHT&TĐC các công trình, dự án trên địa bàn thị xã năm 2020

Trung tâm PTQĐ

TNMT, TCKH, QLĐT, Ban QLDA ĐTXD khu vực,

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

 1.  

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Quyết định

 1.  

Công khai số liệu quyết toán năm 2019

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Quyết định

 1.  

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH giai đoạn 2016-2020 vè kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 1.  

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã năm 2020

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản

TNMT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã

TNMT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra, ngăn chặn đánh bắt thủy sản bằng xung điện

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

Văn hóa  Thông tin - Thế thao

 1.  

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

VH&TT

Ban Tuyên giáo Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND,  Trung tâm VH-TT&TT 

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý năm 2020

VH&TT

Trung tâm VH&TT&TT, Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập huyện Hương Thủy và 10 năm thành lập thị xã Hương Thủy

VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Xúc tiến quảng bá du lịch thị xã Hương Thủy năm 2020

VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát triển du lịch cộng đồng năm 2020

VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Lễ hội Chợ quê ngày hội - Festival Huế 2020

VH&TT

Trung tâm VH&TT&TT; UBND xã Thủy Thanh

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện quản lý các thiết chế văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn thị xã

VH&TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III-IV

Kế hoạch

 1.  

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI

VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Triển khai về công tác gia đình năm 2020

VH&TT

Trung tâm BDCT, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Chỉnh trang, sắp xếp cáp thuê bao trên địa bàn thị xã

VH&TT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019

VH&TT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Triển khai thực hiện quy hoạch khảo cổ năm 2020

VH&TT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020-2021

VH&TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II-III

Kế hoạch

 1.  

Công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn thị xã

VH&TT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II-III

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra việc treo, đặt, viết bảng quảng cáo trên địa bàn thị xã

VH&TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II-III

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã

VH&TT

Công an, LĐ-TB&XH, UBND các xã, phường,

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II- IV

Kế hoạch

 1.  

Tập huấn về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020

VH&TT

Trung tâm BDCT UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Khảo sát, kiểm tra VSMT, ANTT các điểm du lịch trên địa bàn thị xã

VH&TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III-IV

Kế hoạch

 1.  

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

VH&TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 

Giáo dục và đào tạo

 1.  

Tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn 2016-2020

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Báo cáo

 1.  

Phổ cập giáo dục các cấp năm 2020

GD&ĐT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Báo cáo

 1.  

Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030

GD&ĐT

TCKH, Nội vụ,

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Giao chỉ tiêu phát triển quy mô trường, lớp học sinh năm học 2020-2021

GD&ĐT

TCKH, Nội vụ,

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Quyết định

 1.  

Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình trọng điểm về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Báo cáo

 1.  

Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025

GD&ĐT

TCKH, Nội vụ,

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Đề án

 1.  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020-2021

GD&ĐT

TC-KH,

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2016-2020

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Báo cáo

 

Lao động - Thương binh và xã hội

 1.  

Đảm bảo an sinh xã hội

LĐ-TB&XH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Chương trình trẻ em vui xuân, người già ấm Tết năm 2020

LĐ-TB&XH

Trung tâm VH-TT&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thị xã năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy trên địa bàn thị xã năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thị xã năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020

LĐ-TB&XH

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Xây dựng xã phường phù hợp trẻ em năm 2020

LĐ-TB&XH

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020

LĐ-TB&XH

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác chi trả trợ cấp tại các xã, phường, Bưu điện

LĐ-TB&XH

Bưu điện Hương Thủy, và UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

LĐ-TB&XH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức tháng Hành động vì trẻ em

LĐ-TB&XH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Đưa đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

LĐ-TB&XH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Điều tra khảo sát Cung lao động năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2020

LĐ-TB&XH

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Điều tra khảo sát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra các đối tượng bảo trợ xã hội thoát nghèo năm 2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 

Y tế

 1.  

Triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh ở người năm 2020

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác đảm bảo An toàn Vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2020

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020

Y tế

Kinh tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2020

Y tế

Kinh tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác hành nghề Y - Dược tư nhân năm 2020

Y tế

Trung tâm Y tế

Các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tình hình thực hiện và kết quả công tác phòng chống dịch bệnh ở người và VSATTP 6 tháng đầu năm 2020

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Báo cáo

 1.  

Tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP, các quy định pháp luật về hành nghề Y - Dược tư nhân năm 2020

Y tế

Trung tâm Y tế

Các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 

Lĩnh vực nội chính

 

Nội vụ

 1.  

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác Thanh niên năm 2020

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn thị xã

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021

Nội vụ

GD&ĐT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Quyết định

 1.  

Tuyển dụng viên chức giáo dục

Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

 1.  

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2021

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 

Tư pháp

 1.  

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Theo dõi thi hành pháp luật

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác Tư pháp

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II-III

Kế hoạch

 

Thanh tra

 1.  

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Tư pháp

Các đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch Thanh tra năm 2021

Tư pháp

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.152
Truy cập hiện tại 2.591 khách