Tìm kiếm
Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 18/03/2019

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh có Công văn số 1352 /UBND-XH gửi Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Bưu điện tỉnh về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, để nâng cao việc thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh đối với các đối tượng bảo trọ xã hội trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đến các tầng lớp nhân dân, đối tượng bảo trợ xã hội; Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các đơn vị, địa phương; 
b) Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp số đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên của các địa phương, kinh phí trợ giúp đột xuất và dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện tổng hợp đưa vào dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định; Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh;
c) Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội của địa phương thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia; 
d) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, tăng mức trợ cấp xã hội; Tăng cường công tác quản lý, theo dõi tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Tài chính: 
a) Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn vào dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định;
b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, tăng mức trợ giúp xã hội cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.
3. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn chế độ chính sách đến toàn thể người dân, đối tượng thụ hưởng; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng đối tượng, quy trình, thủ tục hành chính; tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ hay có thái độ quan liêu, sách nhiễu đối tượng; Tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn; Tăng cường công tác quản lý, theo dõi đối tượng bảo trợ xã hội và tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn;
b) Thành lập, kiện toàn các thành phần của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, Luật Người khuyết tật; Hàng năm, lập dự toán kinh phí chi trả trợ giúp xã hội, trợ giúp xã hội đột xuất, kinh phí hoạt động của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, kinh phí giám định y khoa cho người khuyết tật được giới thiệu đi giám định … gửi Phòng Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;
c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn; đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; Kịp thời tổ chức rà soát đánh giá lại mức độ khuyết tật đối với những người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng, các trường hợp có nghi ngờ về sự thay đổi mức độ khuyết tật của đối tượng hoặc có đơn phản ánh, kiến nghị;Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát cơ quan dịch vụ chi trả trong việc chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng.
4. Bưu điện tỉnh
  Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Bưu điện cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng tinh thần của Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Quá trình thực hiện các chế dộ, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng nếu có vướng mắc kịp thời phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.794.425
Truy cập hiện tại 2.237 khách