Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Ngày cập nhật 07/03/2019

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh về tổ chức bộ máy và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, do đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trên cơ sở báo cáo của BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên, đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh là đơn vị đặc thù về cơ chế hoạt động, điều hành và tổ chức bộ máy. Một trong những vấn đề khó khăn của Ban là được giao địa bàn quản lý nhưng không quản lý dân dư, không có chức năng thành tra, xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, trong quá trình tổ chức hoạt động phát sinh các vấn đề tồn tại, vướng mắc đòi hỏi phải thường xuyên kiện toàn, đổi mới, cũng như đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan.
 Tỉnh Thừa Thiên Huế xác định Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là địa bàn phát triển kinh tế trọng tâm, một trong hai cực phát triển kinh tế của Tỉnh. Tuy nhiên, sau gần 15 năm phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô vẫn chưa có vị trí tương xứng trong 15 khu kinh tế ven biển của quốc gia. Ngoài ra, việc thu hút đầu tư hạ tầng và dự án thứ cấp tại 06 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm và chưa đồng bộ. Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 cơ bản đã lấp đầy nhưng cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư nâng cấp, cải tạo; việc chỉnh trang cảnh quan, môi trường tạo hình ảnh, diện mạo ngành công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường ít được sự quan tâm từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị đầu tư hạ tầng đến doanh nghiệp thứ cấp. 
Trước thực trạng đó, trong năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:
I. VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy và phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:
- Tổ chức rà soát tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý; có sự phân cấp, ủy quyền phù hợp quy định pháp luật, không chồng lấn, không bỏ sót; đảm bảo nguyên tác một việc được giao cho một người, một người được giao nhiều việc, bất cứ việc gì phát sinh trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp phải có người chịu trách nhiệm chính.
- Giao Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến các cơ quan liên quan về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy và phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. Tổng hợp báo cáo cụ thể các vấn đề chưa được thống nhất giữa các cơ quan chức năng, đề xuất phương án giải quyết; lưu ý trong tổ chức bộ máy phải có ít nhất một lãnh đạo Ban Quản lý làm việc thường trực tại địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 20/3/2019. 
- Yêu cầu các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ lưỡng, dự kiến các vấn đề phát sinh, tham gia góp ý các nội dung liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền theo hướng phân cấp, ủy quyền tối đa theo quy định của pháp luật, nhưng phải đảm bảo có quy trình giải quyết các thủ tục công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ giữa lãnh đạo và người thực thi, giữa các cơ quan với nhau.
- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh lưu ý, khi quy định mới về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy và phân cấp, ủy quyền của Ban chưa được ban hành thì phải đảm bảo tổ chức thực hiện, hoạt động của Ban theo quy định hiện hành của pháp luật và các văn bản đang có hiệu lực.
2. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của Ban Quản lý:
- Tập trung nhiệm vụ chính của Ban là xúc tiến, kêu gọi đầu tư và quản lý đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong KKT, KCN; thúc đẩy mở rộng đầu tư, tạo điều kiện và môi trường cho các dự án hoạt động tốt. 
- Rà soát để hoàn chỉnh các quy chế phối hợp của BQL với: các sở, ban ngành; chính quyền địa phương; nhà đầu tư, đơn vị quản lý hạ tầng; quy chế phối hợp nội bộ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan trong thực thi nhiệm vụ.
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị; cụ thể tổ chức thực hiện thông qua phân công địa bàn quản lý, phân công cán bộ đầu mối trong phối hợp công tác với địa phương.
- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp: thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức phân công hợp lý; xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp thông qua hệ thống quy định, quy chế, quy trình; khuyến khích sự năng gắn với tư duy cải tiến, đổi mới, sáng tạo.
- Trong quá trình lập quy hoạch các phân khu chức năng, lưu ý xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn KKT, KCN trên nên không gian GIS 3D, hướng đến xây dựng đô thị thông minh Chân Mây. Ban Quản lý làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai các ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh, trước mắt ưu tiên triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường để quản lý an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quản lý môi trường, hoạt động xây dựng.
 3. Cải cách hành chính:
- Tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình liên thông, theo hướng các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, trên địa bàn KKT, KCN thì đầu mối tiếp nhận và hoàn trả kết quả là BQL và thực hiện trên môi trường mạng.
- Chủ động, sẳn sàng trong công tác xúc tiến đầu tư; cắt giảm các thủ tục hành chính, thực hiện nhanh các thủ tục đầu tư nhưng phải đảm bảo đúng, đầy đủ quy định pháp luật.
4. Tăng cường công tác phối hợp. kiểm tra, giám sát:
- Ban Quản lý phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ xử lý các vi phạm; có cơ chế phối hợp thông tin, kịp thời phát hiện các vi phạm để ngăn chặn, xử lý.
- Tăng cường công tác phối hợp với sở chuyên ngành trong công tác quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng;...
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động gắn liền với đảm bảo an ninh - trật tự địa bàn. Tuyên truyền, vận động để nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp với địa phương.
- Tăng cường mối quan hệ với cơ quan Trung ương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính để thúc đẩy tiến độ các dự án, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường KKT, KCN.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ
1. Công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch:
- Khẩn trương làm việc với các cơ quan Trung tương để điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; đồng thời Ban lưu ý xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch, ban hành kịp thời ngày sau khi quy hoạch điều chỉnh cục bộ được phê duyệt.
- Trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu cảng cần rà soát hệ thống cầu cảng, đánh giá hiệu quả việc đón tàu khách du lịch, sớm có định hướng đầu tư cầu cảng du lịch, câu lạc bộ thủy thủ, hậu cần cảng và có kế hoạch cụ thể để xúc tiến thực hiện. Giao Ban Quản lý rà soát các nhà đầu tư đang nghiên cứu, nhà đầu tư tiềm năng và kế hoạch kêu gọi đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019.
2. Đầu tư phát triển hạ tầng trong và ngoài hàng rào của các dự án trong khu kinh tế: 
- Về đầu tư công, phát triển hạ tầng KKT, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét đề nghị của Ban Quản lý, cân đối, điều phối giữa các nguồn lực hợp lý để thực hiện theo từng thời kỳ; xem xét, đánh giá lại quy mô Trụ sở làm việc của Ban Quản lý tại KKT Chân Mây - Lăng Cô phù hợp với nhu cầu từng giai đoạn, đề xuất kế hoạch bố trí nguồn vốn thực hiện. 
- Theo dõi tiến độ, hỗ trợ để sớm đưa vào khai thác đê chắn sóng, bến số 2, bến số 3. Xem xét mối quan hệ giữa các nhà đầu tư, vận hành các bến cảng để có quy định phối hợp quản lý, để nâng cao hiệu quả khai thác; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý, Biên phòng, Cảng vụ và Chủ đầu tư các dự án.
- Xúc tiến và thúc đẩy các dự án tiềm năng: khai thác dịch vụ hậu cần tàu biển, điện khí, trường đua ngựa. Ban Quản lý rà soát tiến độ nghiên cứu dự án câu lạc bộ thủy thủ do doanh nghiệp Bình An để thông báo chấm dứt chủ trương nghiên cứu; tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các đơn vị dịch vụ du lịch tàu biển có uy tín trên thế giới nghiên cứu đầu tư, như Caribbean Cruises.
- Giao Ban Quản lý vận động Chủ đầu tư các dự án tại thị trấn Lăng Cô đầu tư cảnh quan ngoài hàng rào dự án, hỗ trợ đầu tư cải tạo, chỉnh trang cảnh quan môi trường, trồng hoa, cây xanh trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Lăng Cô; UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo hệ thống chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, nhà hàng, hàng quán tăng cường trồng hoa và chăm sóc hệ thống cây xanh để chỉnh trang bộ mặt thị trấn Lăng Cô hài hòa, tương xứng với nhu cầu phát triển du lịch, dịch vụ cao cấp trong khu du lịch quốc gia 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh việc xây dựng Khu nghĩa trang Trường Đồng mở rộng.
3. Hoạt động Khu công nghiệp:
- Ban Quan lý rà soát quy hoạch, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hạ tầng KCN để làm việc, đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng hoàn thành đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định. Tổ chức làm việc với Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế và Chủ đầu tư các dự án thứ cấp có kế hoạch chỉnh trang hạ tầng ngoài hàng rào, tăng cường trồng, chăm sóc hoa và cây xanh trong khuôn viên và các tuyến đường trong KCN Phú Bài, thực hiện ngay từ tháng 3/2019 và hoàn thành chỉnh trang tổng thể KCN Phú Bài giai đoạn 1 trong năm 2019. Nếu cần thiết, Ban Quản lý đăng ký lịch lãnh đạo tỉnh làm việc và kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp trong tháng 4/2019.
- Việc đầu tư đầu tư hạ tầng KCN lưu ý tập trung ưu tiên hoàn thành hạ tầng PCCC. Đồng thời tăng cường công tác PCCC từ nhận thức đến chủ động lực lượng, trang thiết bị, phương án diễn tập, ứng phó tại các khu công nghiệp, đặc biệt khu vực tập trung nhiều dự án sợi, dệt may; trong đó đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy đối với lực lượng và trang thiết bị tại chỗ.
- Ban Quản lý tiếp tục thực hiện chủ trương không mở rộng lĩnh vực gia công hàng may mặc trong KCN Phú Bài để cân bằng với thiết chế xã hội và hạ tầng đô thị của thị xã Hương Thủy.
4. Hình thức trả tiền thuê đất:
- Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bài toán kinh tế, tính toán để cân đối nguồn lực trong thời gian dài; đề xuất phương án giải quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững và có hướng dẫn để các BQL và Nhà đầu tư có cơ sở nghiên cứu dự án đầu tư.
- Ban Quản lý xây dưng phương án thu tiền sử dụng đất đối với từng dự án cụ thể để các cơ quan tham mưu có cơ sở đề xuất UBND tỉnh giải quyết. 
5. Ngoài nội dung liên quan đến công tác GPMB được kết luận tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với huyện Phú Lộc; Ban Quản lý phối hợp với UBND huyện Phú Lộc và các cơ quan liên quan lưu ý thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến công tác GPMB một số dự án trọng điểm sau:
- Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế: giao Sở  Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ban Quản lý và UBND huyện đề xuất phương thức GPMB đảm bảo yêu cầu về tiến độ. Về kinh phí, giao Ban Quản lý làm việc với Chủ đầu tư đề nghị ứng trước 100% kinh phí GPMB.
- Dự án Phong Phú - Lăng Cô: nhà nước sẽ trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Ban Quản lý làm việc với Hội Luật sư, báo cáo UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến pháp lý thực hiện dự án, để có cơ sở sử dụng các nguồn kinh phí phù hợp quy định pháp luật.
- Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long: việc GPMB, tái định cư phải gắn với xây dựng phương án sinh kế cho người dân, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân sau TĐC. Yêu cầu Ban Quản lý phải thống nhất với tập thể lãnh đạo huyện Phú Lộc trong việc lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng, để có sự đồng thuận cao từ chính quyền đến người dân về phương án tái định cư.
- Khu du lịch biển Lăng Cô - Lập An: Ban Quản lý phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực, lựa chọn nhà đầu tư, trong đó có tiêu chí ưu tiên nhà đầu tư cam kết ứng trước 100% kinh phí thực hiện công tác GPMB.
6. Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung giải quyết các thủ tục để tối thiểu trong năm 2019 có khoảng 03 dự án trọng điểm khởi công xây dựng; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mặt bằng một số khu vực để chủ động công tác xúc tiến, kêu gọi các dự án mới.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.314.074
Truy cập hiện tại 925 khách