Tìm kiếm
Đến năm 2021 áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 15/10/2018

Đó là một trong ba mục tiêu của Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018  của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

 

Theo đó, với 3 mục tiêu lớn là: 

1.Đến năm 2021: Áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. 
2. Đến năm 2025: Nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. 
3. Đến năm 2030: Nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp. 
Với các nội dung chính gồm:
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, kế hoạch
a) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 10/2018).
b) Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch các Hội được giao biên chế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ các Nghị quyết, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả (hoàn thành trong tháng 11/2018).
2. Nhiệm vụ, giải pháp
a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Hội được giao biên chế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
b) Xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, tinh giản biên chế theo chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
c) Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; 
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách chính theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
 

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.903.976
Truy cập hiện tại 531 khách