Tìm kiếm
Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật môi trường
Ngày cập nhật 21/09/2018

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14 tháng 09 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT về quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật môi trường  có hiệu lực từ ngày 29 tháng 19 năm 2018 (gồm 03 quy chuẩn):

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: QCVN 65:2018/BTNMT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: QCVN 66:2018/BTNMT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: QCVN 67:2018/BTNMT.
Tại Thông tư  này, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ các loại phế liệu thủy tinh, kim loại màu và xỉ hạt lò là hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bằng việc ban hành Thông tư này, Điều 10 của Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 19 năm 2018.
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.903.976
Truy cập hiện tại 381 khách