Tìm kiếm
Thành lập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 09/10/2018

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2127/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ  khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Theo đó, thành lập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trung tâm thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, nghiên cứu, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh. 
Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 
a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các phòng chuyên môn:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
b) Phòng Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
c) Phòng Tư vấn, dịch vụ khoa  học công nghệ và Môi trường;
d) Phòng Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tổng hợp, báo cáo Giám đốc Khoa học và Công nghệ đề nghị, thống nhất với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập thêm một số phòng chuyên môn nghiệp vụ khác khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Số lượng người làm việc
a) Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng người làm việc tại Trung tâm theo quy định hiện hành.
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ đảm bảo theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.965.778
Truy cập hiện tại 470 khách