Tìm kiếm
Tình hình thực hiện đăng ký công trình, dự án có sử dụng đất và lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
Ngày cập nhật 11/09/2017

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi họp nghe báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện đăng ký công trình, dự án có sử dụng đất, bố trí quỹ đất tái định cư, lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018. Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh có Thông báo số 252/TB-UBND về thông báo nội dung phiên họp.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia, phát biểu của các thành viên, đơn vị dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc đăng ký danh mục dự án có nhu cầu sử dụng đất, trình HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng cấp huyện năm 2017 đã cơ bản đáp ứng thời gian theo quy định. Tuy nhiên, chất lượng chưa cao, trong năm 2017 đã phát sinh, bổ sung nhiều dự án, công trình đã được phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư từ lâu. Để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và đảm bảo quy định về lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; đăng ký danh mục công trình, dự án có sử dụng đất không để tình trạng đăng ký bổ sung tùy tiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Về đăng ký danh mục công trình, dự án có sử dụng đất; lập kế hoạch sử dụng đất:
- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có báo cáo đánh giá cụ thể (số lượng, tỷ lệ, nguyên nhân) việc thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện qua các năm nhưng chưa thực hiện, đề xuất giải pháp; trong đó, cần phân tích cụ thể công trình, dự án của Trung ương, của cấp tỉnh, cấp huyện.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ danh mục, công trình dự án cần thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua để chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho từng dự án cụ thể để giám sát, đôn đốc.
- Về nguyên tắc, việc nộp hồ sơ đăng ký công trình, dự án sử dụng đất phải đảm bảo thời gian theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho phép các địa phương bổ sung hồ sơ đăng ký công trình, dự án và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo thời hạn cuối của phê duyệt dự án đầu tư công (ngày 31/10 hàng năm).
2. Việc thực hiện đăng ký danh mục công trình, dự án có sử dụng đất; lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018, đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban ngành có liên quan thực hiện đăng ký, thẩm định hồ sơ đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh. Không xem xét đối với dự án không đảm bảo quy định.
- Các công trình, dự án có sử dụng đất có thực hiện giải phóng mặt bằng cần làm rõ số hộ bị thu hồi đất ở, chỉ rõ quỹ đất tái định cư.
- Đối với các công trình, dự án phát sinh, bổ sung trong năm kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm.
- Đối với các công trình, dự án có ảnh hưởng rừng tự nhiên, rừng phòng hộ bị điều chỉnh bỡi Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục riêng để xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
- Đối với các công trình, dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, nhưng đến nay, sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ theo quy định tại khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai.
3. Một số nội dung khác:
- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án giá đất bồi thường và giá đất bố trí tái định cư trong từng dự án giải phóng mặt bằng để cân đối; và đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh.
- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng đang triển khai; có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2017. Hạn chế phê duyệt các dự án giải phóng mặt bằng trong Quý IV năm 2017 để xử lý chuyển tiếp khi ban hành quy định sửa đổi Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin quản lý công tác giải phóng mặt bằng để đưa vào khai thác, giám sát; báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/10/2017.
- Căn cứ kết quả kiểm kê đất đai, thống kế đất đai và hồ sơ đo đạc trong thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để tổ chức thực hiện tổng rà soát việc các trường hợp thuộc đối tượng thuê đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013 nhưng chưa lập Hợp hợp đồng thuê đất, đơn vị tự chủ tài chính, đơn vị an ninh, quốc phòng sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất nông lâm nghiệp để yêu cầu phải thực hiện thuê đất; rà soát Hợp đồng thuê đất trước đây để điều chỉnh đơn gia thuê đất theo quy định. 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tính và các địa phương để xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện các thàng cuối năm 2017 và trong năm 2018; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 35 khách