Tìm kiếm
Tổng thu ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế 5 tháng ước đạt 2.737,4 tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm và tăng 19%;
Ngày cập nhật 12/06/2017

Đó là một trong những đánh giá được đưa ra tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2017 được UBND tỉnh. Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và thảo luận về Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai các đề án chuẩn bị kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017, cụ thể:

- Các sở, ngành đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; đã tập trung ban hành Chương trình công tác và kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2017. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả khả quan: lượng khách đến tỉnh trong năm tháng đầu năm ước đạt 1.435 nghìn lượt khách, tăng 0,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 535,7 nghìn lượt khách, tăng 12,7%; doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 2.473,0 tỷ đồng, tăng 7,2%; tổng thu ngân sách ước đạt 2.737,4 tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm và tăng 19%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 14.152,5 tỷ đồng, tăng 8,6%; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 310,71 triệu USD, tăng 19,64%; tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 6.296,3tỷ đồng, bằng 33,1% kế hoạch(KH)năm, tăng 4,3%. Công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.
- Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua 53/82 chương trình, đề án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 65%/ (so KH 6 tháng). 
- Bên cạnh kết quả đạt được trong thời gian qua. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017 có nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 5/2017 giảm 0,45% so tháng trước. Thu ngân sách vẫn còn thấp. Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Lĩnh vực nông lâm thủy sản còn tiềm ẩn nguy cơ về thời tiết và dịch bệnh, sự cố môi trường biển xảy ra tại các vùng ven biển tác động tiêu cực đến hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản và du lịch biển, đời sống nhân dân ở các địa phương xảy ra sự cố hải sản chết bất thường còn nhiều khó khăn, tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp... Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 24/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
- Khẩn trương hoàn chỉnh các Đề án chuẩn bị cho Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 và các Đề án, báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh (trước ngày 10/6/2017), cụ thể là Đề án: Đề án phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Đề án phát triển đô thị di sản; Quy định định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ; Định mức phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương; Quy định chính sách hỗ trợ công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017-2020; Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017-2020; Đề án thành lập, chia, tách thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; và các Đề án Phí, lệ phí (bao gồm: Đề án Phí tham quan di tích; Đề án Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng; Đề án Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; Đề án Lệ phí cấp giấy phép xây dựng).
- Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2047 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
- Tập trung hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng ngành, lĩnh vực làm căn cứ để UBND tỉnh giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đẩy mạnh thực hiện “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017” theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 
- Chuẩn bị báo cáo, nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đến làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. 
 
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngư dân, xác định thiệt hại, bồi thường, chính sách an sinh xã hội, khôi phục sản xuất, phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh XH cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TTHuế".
- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ đất lâm nghiệp và phần bổ sung thực hiện công trình hồ Tả Trạch.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; tạo thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là vấn đề kết nối hàng không, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch, phát huy vai trò của các hiệp hội du lịch, đồng thời có chính sách ưu đãi, quảng bá các loại hình dịch vụ du lịch mới lạ, đặc thù của địa phương Thừa Thiên Huế. 
-  Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ trung trung học và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tổ chức có hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho họ tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để vận dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay theo hướng ưu tiên cho các chương trình giảm nghèo, chương trình nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT và chăm sóc sức khỏe cho các hộ chính sách, hộ nghèo. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút gia cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút khác xâm nhiễm vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Tăng cường công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ.
- Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, đặc biệt trong việc tham dự các phiên họp, cuộc họp do UBND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
- Triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và thí điểm mô hình một cửa hiện đại ở cấp xã. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.
2. Sở Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu, bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm bảo đảm cân đối thu chi ngân sách.Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt theo quy định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2017; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, làm tốt công tác cảnh báo và khắc phục có hiệu quả tình hình sinh vật gây hại trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Triển khai phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển sản xuất.
5. Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai các giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kiểm soát và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường phòng chống cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 
6. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 145 khách