Tìm kiếm
Nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính
Ngày cập nhật 14/02/2020
Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh có Công văn số 795 /UBND-TĐKT gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế về nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính
 
Theo đó. để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Căn cứ bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác CCHC. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả đánh giá, xếp loại năm 2019 để tìm nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong triển khai Kế hoạch đánh giá, xếp loại công tác CCHC hàng năm, đảm bảo kết quả đánh giá chính xác, khách quan và được công bố đúng thời gian quy định. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất, sát với tình hình triển khai thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
- Rà soát, phản ánh, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính.
2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện phần mềm đánh giá, chấm điểm CCHC đảm bảo việc báo cáo tự đánh giá, bổ sung, đối chiếu, giải trình, chấm điểm được thực hiện nhanh chóng thuận tiện, rõ ràng, chính xác, khách quan và minh bạch.
3. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung các tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc đánh giá phải chính xác, thực chất, phù hợp với thực tiễn việc triển khai công tác CCHC trên địa bàn. 
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu trên.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 612 khách