Tìm kiếm
Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày cập nhật 16/01/2019

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH thị xã năm 2019, Nghị quyết về Chương trình giám sát, Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019. Ngày 15/01/2019, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã như sau:

Đ/c Lê Văn Chính - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên họp

A. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

1. Quý I

- Phối hợp với UBND thị xã trong công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

- Triển khai chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND.

- Phối hợp chỉ đạo, soát xét công tác chuẩn bị, tổ chức và tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019;

- Phối hợp UBND thị xã trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông-Xuân 2019; công tác tuyển quân năm 2019.

- Thăm, kiểm tra và làm việc với các phường, xã trước, trong và sau Tết.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban KT-XH HĐND thị xã triển khai giám sát chuyên đề công tác xây dựng, quản lý và vận hành các thiết chế văn hóa tại cơ sở giai đoạn 2015-2018 (Tháng 3/2019)

- Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh và huyện)

- Khảo sát tình hình giải quyết kiến nghị cử tri trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã

- Tiếp dân tại các phường, xã và trụ sở tiếp công dân thị xã.

2. Quý II

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên tại cơ sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019. Trong đó, chú trọng công tác thu hoạch vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè-Thu năm 2019; công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; Công tác thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2019;

- Thường trực HĐND thị xã triển khai giám sát chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất vào mục đích công ích và tài sản công trên địa bàn thị xã

- Tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Đôn đốc các ban HĐND thị xã tổ chức thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8; các Tổ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn trước và sau các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh.

- Cho ý kiến về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020.

- Tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7.

- Tham dự Kỳ họp thứ 8 HĐND các phường, xã.

- Tiếp dân tại các xã, phường và trụ sở tiếp công dân thị xã.

- Tham gia chỉ đạo và dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong quý.

- Tổ chức Đoàn công tác, học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại các tỉnh phía Bắc.

3. Quý III

- Tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; chú trọng các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm còn gặp khó khăn; đôn đốc công tác sản xuất, thu hoạch vụ Hè-Thu, công tác phòng chống lụt bão; công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020 và công tác chuẩn bị đầu tư năm 2020.

- Phối hợp với UBND thị xã trong công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm năm 2019 (thời gian: cuối quý III-đầu quý IV).

- Đôn đốc và phối hợp Ban Pháp chế HĐND thị xã triển khai giám sát chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã

- Tổ chức phiên giải trình đối với UBND thị xã và các phường, xã về trả lời ý kiến chất vấn tại các kỳ họp HĐND thị xã.

- Tiếp dân tại các phường, xã và trụ sở tiếp công dân thị xã (theo lịch 6 tháng cuối năm)

- Tham gia chỉ đạo và dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong quý.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND (theo kế hoạch của HĐND tỉnh)

- Tổ chức giao ban Hội đồng nhân dân thị xã và các phường, xã.

4. Quý IV

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Tổ chức phiên họp liên tịch để chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, của UBND thị xã, các cơ quan tư pháp năm 2019 và xem xét, quyết định dự toán ngân sách năm 2020;

- Đôn đốc việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9; đôn đốc các ban HĐND thị xã trong hoạt động thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp; đôn đốc các tổ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 9.

- Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tham dự Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; Kỳ họp thứ 9 HĐND các phường, xã.

- Tiếp dân tại các phường, xã và trụ sở tiếp công dân thị xã (theo lịch 6 tháng cuối năm)

- Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh và huyện)

- Tham gia chỉ đạo và dự kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong quý.

- Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy về chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI.

5. Một số hoạt động khác:

- Hằng tháng, Thường trực HĐND thị xã tổ chức giao ban, hội ý, đánh giá kết quả công việc trong tháng và xác định cụ thể nhiệm vụ của tháng tiếp theo nhằm tổ chức thực hiện.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ quan, ban, ngành liên quan và giữa HĐND, Thường trực HĐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn.

- Phối hợp với UBND thị xã để xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp của HĐND trong quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã hoặc các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất khác.

- Phối hợp thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Thị ủy với Thường trực HĐND trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND thị xã, thông qua các cuộc tiếp dân, tiếp xúc cử tri.

- Tham gia các hoạt động do Thường trực và các ban HĐND tỉnh tổ chức; các hoạt động chung khác của lãnh đạo thị xã.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, địa bàn được phân công phụ trách có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo Chương trình này.

Trên cơ sở Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban và phối hợp với Thường trực HĐND thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Văn phòng HĐND&UBND thị xã có trách nhiệm tham mưu, tổ chức, phục vụ để Thường trực HĐND thị xã thực hiện chương trình đề ra đúng tiến độ, kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.

huongthuy.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.516.570
Truy cập hiện tại 986 khách